ارزیابی عملکرد تکنسین ها

با توجه به شاخص "سلامت اخلاقی"، به اخلاق و رفتار تکنسین اعزامی ما چه امتیازی می دهید؟
با توجه به شاخص "ارتباط با مشتری"، به نوع ارتباط کاری تکنسین اعزامی ما چه امتیازی می دهید؟
سرعت عمل در اعزام تکنسین به محل خودتان را چه گونه ارزیابی می کنید؟
کیفیت خدمات فنی تکنسین ما را چه گونه ارزیابی می کنید؟
اسکرول به بالا